Com utilitzar la Guia

Que els teus Diners pensin com tu és una guia didàctica adreçada a Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius, amb activitats per incorporar els conceptes i reflexions entorn de les finances ètiques a l’aula.

Aquesta guia didàctica vol promoure una educació econòmica que sigui crítica, plural i les alternatives de les economies transformadores i les finances ètiques i solidàries.

L’objectiu d’aquest material és oferir al professorat un conjunt d’activitats, no seqüencials, per treballar el conjunt de conceptes econòmics dins el currículum formal, però que alhora, promou una educació econòmica crítica i alternativa. 

Cada activitat permet als i les joves dur a terme reflexions crítiques sobre el sistema econòmic i financer, així com orientar-los de manera col·lectiva a un model econòmic més just. Un model on les relacions ètiques, la cura pel medi ambient, la justícia de gènere i el respecte pels drets humans i la diversitat siguin prioritaris, al contrari del que l’actual sistema que fomenta la competitivitat i el lucre per sobre de qualsevol cosa.

Aquesta transformació ecosocial passa necessàriament per la transformació de la nostra manera de consumir, conviure i interrelacionar-nos amb les persones, els col·lectius i l’entorn. Perquè sigui possible aquest canvi és necessari també modificar les nostres pròpies percepcions, idees preconcebudes (o promogudes) i ser sensibles a les injustícies i desigualtats que des del mateix disseny de les institucions i els seus mecanismes es generen.

 

Aposta pedagògica

La guia està dividida en tres apartats que pretenen acostar l’alumnat als conceptes bàsics de l’economia i les finances i oferir recursos que els permetin adquirir un pensament més crític per tal que es puguin formar la seva pròpia opinió.

En aquest apartat l’alumnat s’aproximarà als elements que formen part de l’anàlisi econòmica des d’una perspectiva àmplia, amb sensibilitat a tots els àmbits de la vida de les persones i les comunitats i en particular aprofundint en els mecanismes de definició de valor i intercanvi de béns i serveis.
Abans d’abordar el sistema financer i la proposta de finances ètiques considerem que l’alumnat pot començar a conèixer i desvetllar elements de l’economia que quotidianament s’entenen com a complexos o llunyans, però que, des d’un enfocament crític, s’haurien de naturalitzar i comprendre com a part essencial de les nostres vides.

Es pretén promoure una visió crítica del sistema financer i els diferents mecanismes de difusió i manipulació mediàtica. Apoderar a la ciutadania per sentir-se partícip del sistema per transformar les regles de joc, denunciar la corrupció, les inversions controvertides i els riscos socials de l’operació bancària comercial.

La transformació personal i col·lectiva implica una sèrie de reptes, entre ells de coherència entre el que pensem i fem. Aquest apartat promou exercicis de reflexió per abordar dilemes ètics vinculats als valors de la banca posant en valor les característiques de les finances ètiques i la seva clara orientació cap a projectes de desenvolupament social, comunitari i ambiental en contraposició a la banca comercial que es concentra en el lucre.

Cada activitat mostra els conceptes curriculars d’economia que treballa, perquè el professorat pugui identificar, d’un cop d’ull, l’activitat que busca per preparar la seva classe.

Aquí trobareu el conjunt de conceptes curriculars d’economia i empresa per a Secundària i Batxillerat que es treballen amb la Guia didàctica.

Coordinació
Elaboració
Revisió de continguts
Amb el suport de