Activitats didàctiques

Tag: Economia

Introducció a l’economia, necessitats i béns, activitat
econòmica, recursos escassos
Representació del flux econòmic de la renda (el clàssic o
alternatiu, economia feminista i ecològica). Economies no
dineràries. Economia plural.
Sistemes econòmics
Cost d’oportunitat
Agents econòmics