Activitats didàctiques

Tag: Empresa / Models de negoci

Concepte, objectius i tipologia. Formes jurídiques
Foment del cooperativisme
Dimensió de l’empresa: micro a multinacionals.
Localització, deslocalització i relocalització
Efectes de l’empresa a l’entorn: positius i negatius
(socials, laborals, ambientals, distributius.)
Empresa com generadora de rendes: distribució, límits al
ventall salarial
Responsabilitat social corporativa i ODS
Estratègies empresarials
Organitzacions no empresarials: associacions,
fundacions, com s’organitzen.
Organització interna empresa i no empresarials:
jerarquies, presa de decisions, motivació, creació
d’equips, lideratges, eines de comunicació
Anàlisi de casos d’empreses i no empreses.
Externalització