Activitats didàctiques

Tag: Mercats

Model de competència perfecta i les seves limitacions
(errors del mercat)
Model de monopoli, competència monopolista i oligopoli.
Mercats no dineraris, intercanvi, bescanvi, mercats del
temps, cooperatives d’intercanvi