Activitats didàctiques

Tag: PIB

Mesura de l’activitat econòmica d’un país. Indicadors
bàsics i alternatius (PIB, IDH,…).
Nivell de creixement del PIB: com es mesura. Incorporar
economia de les cures als càlculs.
Cicles econòmics: creixement, auge, crisis, recessió
Límits al creixement
Teories decreixement