Activitats didàctiques

Tag: Sector Públic

Estat i economia. Pressupost de l’Estat i dels diferents
nivells d’administració. Concepte de bé públic (amb tots
els matisos).
Funcions de l’estat en l’economia: desigualtats, regulació,
redistribució, estat del benestar.
Deute públic. Dèficit públic. Economia submergida.
Sistema fiscal, el paper contributiu i solidari dels
impostos. Impostos directes i indirectes. Subvencions i
ajudes. Diferència grau intervenció sector públic.
Polítiques anticícliques.
Polítiques econòmiques.