A.14

Donant crèdit a la vida, quin banc tries?

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Economia
  • Economia, emprenedoria i activitat empresarial

CURS

  • 1r Batxillerat

TEMPS

50 minuts

TIPUS ACTIVITAT

Exploració, anàlisi i integració de coneixements

SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Desenvolupament de l'activitat

L’activitat consisteix en visionar dos clips, un corresponent a la campanya “Banca Armada” de Setem, Centre Delàs per la Pau i FETS, i l’altre un fragment del programa “Salvados” dedicat a la crisi financera en la que s’entrevista a Joan Antoni Melé. Els dos clips es troben en aquestes enllaços:

1- En primer lloc, se’ls presentarà als i les alumnes la taula inclosa als annexes que compara les característiques de la banca ètica amb les de la banca tradicional. Es comentarà breument (5-10 minuts).

2- Seguidament es visionaran els clips esmentats. Nosaltres proposem que es visioni en primer lloc el clip de Banca Armada, i en segon lloc l’entrevista de Salvados. Tanmateix, la decisió és del docent (20 minuts).

3- A continuació, es realitzarà un debat amb el grup. Proposem un seguit de preguntes per tal de dinamitzar-lo (20 minuts). La inclusió de noves preguntes o la modificació de les proposades queda en mans del professora/a.

Novament, és recomanable que el professorat procuri que la participació de nois i noies es mantingui en equilibri, i que prioritzi la intervenció d’aquells i aquelles alumnes que normalment no participen tant.

També serà recomanable la creació d’un clima que permeti l’exposició d’idees molt diferents i d’opinions contràries. En aquest cas, és important tenir la sensibilitat de cara al grup si hi hagués algun familiar de les alumnes dedicat a l’activitat financera comercial; a l’activitat no es tracta de demonitzar persones, sinó d’analitzar les diferències entre els dos models que ofereixen serveis financers, els seus mecanismes i les seves finalitats.

L’activitat pot acabar amb la inclusió de la notícia de que Triodos també inverteix en fons d’empreses tradicionals, i que va generar molta polèmica en el seu moment, fins arribar al punt que moltes entitats socials retiressin els seus fons del banc.

La reflexió que proposem és que, per a garantir la responsabilitat dels bancs no és suficient en confiar en l’etiqueta de banca ètica.

La banca ètica o responsable és el reflex d’un consumidor que té una consciència major del seu paper com a agent econòmic amb incidència global. Si aquesta consciència no es manté activa, al final la banca ètica podrà incórrer en noves situacions controvertides que passaran inadvertides.

La idea és, com a mínim, debatre les dues opcions: és la banca ètica la que canviarà la societat simplement actuant com a banca responsable, o és el client conscient el que canviarà la banca i la farà estar més atenta i predisposada a complir un determinat rol social?

La notícia sobre les irregularitats de Triodos la trobareu a l’apartat de “Material Complementari”

Material

Avaluació

Aquesta activitat pretén ser un contrapunt a d’altres activitats de la guia que es centren en el paper de les entitats, obrint un espai en el que els nois i noies reflexionaran de forma específica sobre el seu paper com a agents econòmics. Per tant, durant el debat, i mitjançant algunes de les preguntes proposades, el docent hauria de ser capaç d’identificar el grau d’assoliment dels objectius proposats. Tanmateix, cada professor/a podrà triar si emprar rúbriques d’avaluació similars a algunes de les proposades en aquesta guia. Les preguntes que proposem juntament amb els objectius podrien servir com a orientació per als ítems d’avaluació de la rúbrica en qüestió.

Material complementari