A.08

Risc i guany, jugues?

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Economia
  • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
  • Funcionament de l’empresa i disseny de models de negoci

CURS

  • 1r Batxillerat
  • 2n Batxillerat

TEMPS

80 minuts

TIPUS ACTIVITAT

Treball cooperatiu en grups

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Si l’atenció de l’economia és que els mercats funcionin, la preocupació de l’economia feminista és la sostenibilitat de la vida. Aquest canvi dʻenfocament comporta una ruptura amb el model hegemònic.

Desenvolupament de l'activitat

Per a aquesta activitat proposem una dinàmica de creació artística a partir de la reflexió sobre un seguit de conseqüències i riscos derivats de la crisi econòmica del 2008. En la línia d’algunes de les activitats d’aquesta guia, es tracta de fomentar l’anàlisi i la relació de conceptes a partir de tècniques artístiques.

Prerequisits recomanables: es recomana la realització de l’activitat anterior, per tal d’haver practicat la vinculació d’art i expressió artística amb la reivindicació social i l’anàlisi de la realitat política.

1- En primer lloc es presentarà als alumnes els 12 de riscos socials que Beatriz Fernández, Marta de la Cuesta i Eva Pardo presenten al seu article “Principales impactos ambientales y sociales del sector financiero derivados de su negocio de banca comercial, banca corporativa y gestión de activos”. Tot seguit us els enumerem i proposem una breu explicació de cadascun per tal que es puguin introduir a l’alumnat adaptant l’exposició de l’article (15-20 minuts)

2- En segon lloc, es dividirà als alumnes en subgrups de 4-6 membres, i se’ls demanarà que escullin un dels riscos presents a la llista per, seguidament, elaborar una obra artística que expressi aquest risc, o alguna idea associada a aquest risc. S’ha de ressaltar la importància d’elaborar obres que vinculin la banca i el risc que provoca per a la societat, i no només una obra artística sobre el risc concret. Mitjançant una obra plàstica o expressiva tenir la capacitat de mostrar les conseqüències de l’actual model financer (50 minuts).

3- Un cop elaborades les obres, es posen en comú amb tot el grup. Cada subgrup presentarà la seva obra, moment en el que el docent farà preguntes a les persones del grup sobre les raons creatives que han tingut en compte.

És important que es pregunti a l’alumnat que normalment no participa tant, així com mantenir un equilibri entre la participació de les noies i els nois. Aquesta part de l’activitat és clau per a detectar fins a quin punt les i els joves han entès què estaven volent expressar amb les obres, i servirà com a reflexió de cloenda per a cada subgrup (20 minuts).

Si hi ha oportunitat, el conjunt d’obres elaborades a classe pot compartir-se amb la resta de l’institut en algun espai definit per a això, vestíbul o passadissos, en alguna activitat del centre de cara a la comunitat educativa, etc. D’aquesta manera es pot mostrar el “museu” dels riscos del sistema financer i estendre la sensibilització a més persones, reconeixent el protagonisme de l’alumnat i les seves obres.

Material

El material necessari dependrà de com el docent i els alumnes pactin de dur a terme l’activitat. La nostra proposta es limita a les manifestacions de caràcter plàstic, però les possibilitats són gairebé infinites.

Avaluació

Es tracta d’una activitat que donarà lloc a un producte concret. Tant si l’obra artística resultant es manifesta des de la perspectiva de les entitats financeres, retratant el cinisme o la manca de responsabilitat social, com si es manifesta des de la perspectiva de les societats o el medi ambient, i les conseqüències que aquests afronten arrel de l’actual sistema financer, la idea principal és que els nois i noies siguin capaços d’expressar una relació de conceptes de forma artística.

Per a poder expressar-ho artísticament, les nocions de responsabilitat social i de riscos assumits han d’estar clares. L’originalitat i la perspicàcia de les obres servirà per a avaluar fins a quin punt els objectius de l’activitat han sigut assolits. És important que la vinculació de les entitats financeres amb les conseqüències de la seva activitat estiguin presents de forma clara en l’obra (ja sigui implícita o explícitament).

Material complementari