A.03

Consumir o consumir-nos

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Economia bàsica

CURS

  • 4t ESO

TEMPS

90 minuts (2 sessions de 45)

TIPUS ACTIVITAT

Activitat d’aprenentatge i aplicació

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Que la humanitat deixi d'estar dominada pel desig d'assolir guanys inútils. Que es renovi entre els pobles el sentiment internacional de la solidaritat.

Desenvolupament de l'activitat

Aquesta activitat cal fer-la en dues sessions de 45 minuts cadascuna.

Es pretén que el coneixement del cicle de producció els doni pistes per considerar la lògica del valor del producte i el preu al que poden trobar-la en el mercat. La reflexió pot anar més enllà i emetre un judici sobre alguns productes “controvertits”. S’aporta per l’anterior una sèrie de criteris de l’economia solidària per valorar el cicle de producte des d’un enfocament de consum responsable (45 minuts).

Material

Avaluació

Comprensió de la lògica del cicle i les conseqüències en cadascuna de les etapes.

Comprensió de l’augment o disminució de valor en cada etapa del cicle considerant les característiques del producte.

Realitzar judicis sobre la conveniència o no de comprar alguns productes.

És recomanable que, a més de la rúbrica d’auto-avaluació, es realitzin preguntes a l’alumnat sobre el treball en equip i la participació: preguntes referents a la igualtat de participació de tots els membres, entre nois i noies, possibles conflictes, etc. La idea és recollir aspectes del treball en equip que no sorgiran a partir de la rúbrica.

* S’ofereix una pauta d’autoavaluació per a l’alumnat i una rúbrica per al professorat per avaluar l’activitat

Material complementari