A.13

De bancs a bancs, quin és el teu tipus?

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Economia Bàsica
  • Economia i emprenedoria
  • Economia
  • Economia, emprenedoria i activitat empresarial

CURS

  • 4r ESO
  • 1r Batxillerat

TEMPS

90 minuts, dues sessions de 45 minuts

TIPUS ACTIVITAT

Activitat d’aprenentatge i aplicació

SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Desenvolupament de l'activitat

Prerequisits previs: és recomanable haver realitzat prèviament l’activitat 12, que inclou una part important del seu desenvolupament dedicat als principis de les finances ètiques. Tanmateix, en cas de no haver-la realitzat, poden recuperar-se els principis de la banca ètica que s’exposen allà i emprar-los en una presentació d’entre 10 i 15 minuts, al principi d’aquesta activitat. L’activitat es realitzarà en dues sessions:

Primera sessió:

1- Mitjançant la divisió del grup en subgrups de treball s’analitza i reflexiona sobre els principis ètics de la banca. Els grups és recomanable que els faci el docent. S’exposaran les fitxes sobre els principis ètics presents als annexes, i es deixarà un temps als nois i noies per a que les llegeixin, integrin i comentin entre ells (10 minuts).

2- Seguidament, se’ls informa que l’exercici consistirà en que a partir dels principis d’ètica aplicada i de transparència, caldrà avaluar dos bancs. Caldrà informar-se sobre com compleixen aquests principis (o en cas que els incompleixin, en quins punts els incompleixen).

Es podran escollir els bancs o caixes d’estalvis que es vulgui, amb dues condicions: (1) s’han d’avaluar un mínim de 2 entitats i (2) una d’elles han de ser banca ètica. Per equips s’investiga els bancs triats i en una segona sessió s’exposen els resultats.

3- És important fer-los saber que per a informar-se del criteri de transparència és recomanable anar directament a les pàgines webs dels bancs, mentre que per a informar-se dels criteris d’ètica aplicada pot ser molt útil cercar notícies sobre les inversions dels bancs o els escàndols destapats pel periodisme d’investigació

Proposem algunes notícies que poden servir per ajudar als alumnes a trobar informació al respecte:

Notícies que poden ajudar als alumnes a valorar certs aspectes dels bancs:

Segona sessió:

1- Els grups hauran de posar en comú amb la resta de grups dues coses:

2- L’activitat conclou amb un qüestionari individual que convida a la reflexió sobre el rol que tenen els bancs en el tipus de relacions econòmiques que tenim en la societat i la millor manera de transformar-la per fer-la més justa.

En aquesta última part de la sessió, els alumnes hauran d’elaborar un seguit de principis o preceptes i accions per als criteris d’ètica aplicada i transparència; com si els toqués proposar les normes que els bancs han de tenir en compte per a complir aquests criteris.

En aquest cas els serà molt útil pensar en què s’han trobat mentre investigaven les entitats. Seguidament, se’ls demanarà que elaborin la mateixa llista però per als altres 3 criteris restants (participació, coherència i implicació). Per a aquesta última part, se’ls recomanarà que tinguin com a guia les fitxes sobre els criteris repartides al principi de l’activitat a la primera sessió

Material

És imprescindible que la primera sessió es realitzi en una aula que permeti als alumnes accedir a internet per a buscar la informació necessària. Si no, es pot encarregar la segona fase de la primera sessió com a feina per a fer a casa, però la dinàmica de treball en equip canvia completament, i és molt probable que el treball i l’aprofundiment de cada alumne variï molt. És molt important que integrin aquests principis i que els aprenguin a articular de forma extrapolada a les situacions de la vida real; i per això és molt important controlar el grau en que cada alumna s’aplica en aquesta primera fase de l’activitat.

Material

Avaluació

Cal que el docent observi el grup i el producte (preceptes ètics i accions) del seu treball grupal, així com les dinàmiques de grup per tal de tenir una idea sobre l’assoliment dels objectius. Aquí hi ha un seguit de criteris que poden ser útils per a l’avaluació i fins i tot per a l’elaboració d’una rúbrica d’observació:

Material complementari