A.15

Passem a l’acció

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Emprenedoria
  • Economia Bàsica
  • Economia i emprenedoria
  • Economia
  • Economia, emprenedoria i activitat empresarial

CURS

  • 3r ESO
  • 4r ESO
  • 1r Batxillerat

TEMPS

Tres o quatre sessions

TIPUS ACTIVITAT

Activitat d’aplicació, aprofundiment i síntesi

SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS

TEMPS

Es tracta d’un treball en grup que s’haurà de desenvolupar durant varies sessions.

Tanmateix, és recomanable que s’hi dediquin tres o quatre sessions amb temps de desenvolupament fora de l’aula

TIPUS ACTIVITAT

Activitat d’aplicació, aprofundiment i síntesi

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Desenvolupament de l'activitat

Fer una campanya utilitzant el treball per projecte com a metodologia del grup:

1. Revisar i repassar els continguts més interessants del que s’ha treballat prèviament per al grup, dissenyar instruments per valorar la percepció que es té sobre el tema de la banca ètica en l’entorn més proper, aplicar instruments de recollida d’informació i valorar els resultats per a promoure una transformació

2. Dissenyar una acció rellevant depenent els resultats del diagnòstic previ. Enfocar l’esforç a l’aspecte més important o que requereixi més atenció.

3. Valorar els resultats de l’acció i presentar davant l’institut elements de transformació de les persones o col·lectius cap a els qui va ser dirigida l’acció. Si és possible realitzar document digital i compartir en instàncies més enllà de l’Institut (web i entitats de sensibilització sobre el tema).

Material

Avaluació

La proposta d’activitat compta amb un qüestionari individual i una graella d’avaluació. Aquí proposem un seguit d’elements a partir dels quals es pot avaluar l’aprenentatge dels nois i noies a través del desenvolupament del treball grupal.

Són elements que donen lloc a les propostes de qüestionari individual i graella d’avaluació, però que poden utilitzar-se per generar nous instruments. Cada docent pot triar com procedir.

Material complementari