A.02

Economia d’estar per casa

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Economia bàsica

CURS

  • 4t ESO

TEMPS

45 minuts (amb preparació prèvia a casa)

TIPUS ACTIVITAT

Activitat d’exploració i reflexió

SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS

OBJECTIUS

CONTINGUTS

El treball domèstic és un treball de producció. La diferència és que el que produeix no són mercaderies, sinó éssers humans.

Desenvolupament de l'activitat

L’activitat es caracteritza per desenvolupar tècniques d’observació i anàlisi. El plantejament inicial proposa a l’alumnat observar totes les activitats quotidianes a casa, escola i altres llocs en els quals desenvolupa el seu dia a dia.

Amb l’objectiu de mantenir un registre, l’alumnat haurà de recollir en la graella (disponible en l’apartat de  recursos de la guia) les activitats, el temps dedicat, la persona o persones que realitzen les activitats i la valoració econòmica habitual. Durant una sessió prèvia a l’activitat s’explicarà que la preparació es duu a terme a casa emplenant la graella. Es tracta de pensar en un dia qualsevol i enumerar les diferents activitats que l’acompanyen, des de primera hora del matí fins al final del dia (15 minuts).

A la següent sessió s’haurà d’arribar amb la graella omplerta. Per grups de quatre o cinc es comparteix el resultat i s’intenta extreure en grups algunes observacions relacionades al tipus d’activitats que es realitzen, la importància o prioritat de cadascuna d’elles i les sensacions que ens provoca mirar aquest llistat (15 minuts).

Quan es tinguin les observacions o conclusions es posen en comú, el professorat pot llançar a debat algunes preguntes amb la finalitat que l’alumnat reflexioni sobre com es valoren habitualment les activitats o relacions entre les persones dintre i fora dels mecanismes de mercat (15 minuts):

En la mesura del possible, l’activitat es pot tancar presentant algun dels vídeos que s’ofereixen a l’apartat de Material complementari d’aquesta activitat. També el professorat pot recuperar algunes reflexions de les lectures recomanades o demanar a l’alumnat que investigui sobre els principis i propostes alternatives de l’economia feminista.

És important plantejar que moltes de les creences, mecanismes i estructures que ofereix la concepció econòmica majoritària no només defineix la nostra percepció de les activitats quotidianes, sinó que també afecta a escala global la distribució de recursos i genera desigualtats entre persones i comunitats.

Material

Avaluació

A tall de tancament, es recomana tenir un espai de valoració del grau d’obertura i col·laboració de l’alumnat per construir a partir de l’experiència personal una reflexió col·lectiva.

Una altra dimensió de valoració pot ser la de reflexió i construcció d’arguments en relació a criteris diversos per posar en valor el treball reproductiu i de cures dins de l’economia.

També es pot considerar un eix d’observació durant els debats i la posada en comú, l’apropiació d’elements valoratius nous per part de l’alumnat i la identificació de propostes de transformació en diferents àmbits (personal, col·lectiu, global).

Material complementari

Vídeos

¿Qué es la economía feminista? (2023)

¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?: Una historia de las mujeres y la economía (14:47)
Actúa con cuidados | Pistas para un modelo de vida sostenible | InteRed ONGD (18:46)

Material complementari