A.10

A prendre decisions, t’han cridat?

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Economia
  • Economia, emprenedoria i activitat empresarial

CURS

  • 1r Batxillerat

TEMPS

60 minuts

TIPUS ACTIVITAT

Activitat per a argumentar i posicionar-se.

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Cada vegada hi ha més joves que, a l’hora de crear una empresa, a més a més de pensar en la rendibilitat, busquen també construir organitzacions democràtiques, no sotmeses a pressions externes, socialment útils, etc.

Desenvolupament de l'activitat

Aquesta activitat és un joc de rol que es pot desenvolupar en una sessió o dues segons la profunditat de la informació disponible.

La part de preparació és indispensable perquè l’activitat es desenvolupi positivament. L’objectiu no és forçar una decisió concreta, sinó provocar al grup-classe una disciplina de debat i argumentació.

És important també atendre les recomanacions del guió que acompanya aquesta activitat perquè el debat segueixi una lògica que permeti al grup entendre el procés de presa de decisions.

La dinàmica del joc s’explica en el guió i la informació a cada equip segons el seu rol.

Material

Avaluació

Proposem una graella d’avaluació juntament amb un qüestionari individual que les docents poden fer servir per a avaluar l’assoliment dels objectius. Naturalment serà imprescindible atendre al desenvolupament del joc de rol i observar la conducta de l’alumnat per tal de poder extreure conclusions vàlides. Proposem parar especial atenció als següents elements:

Tanmateix, és molt recomanable que cada docent triï si afegir d’altres aspectes a tenir en compte.

A més, pel que fa a la participació, el docent haurà de dinamitzar-la de forma activa, procurant un equilibri entre les intervencions de nois i noies, així com potenciant la participació de l’alumnat habitualment menys participatiu.

Material complementari