A.11

Les crisis ja no són noticia, o si?

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Economia bàsica
  • Economia
  • Economia, emprenedoria i activitat empresarial

CURS

  • 4r ESO
  • 1r Batxillerat

TEMPS

60 minuts

TIPUS ACTIVITAT

Activitat d’aprenentatge i exploració

SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS

OBJECTIUS

CONTINGUTS

En el cas dels Indignats espanyols o de l'Occupy Wall Street, la lluita és contra un nou gir que prenen les democràcies. No és degut a una dictadura militar, sinó a una oligarquia financera, i té a veure amb la manera com l'ordre financer està estenent un domini sobre l'ordre polític. Lordre financer és global, l'ordre polític és nacional o, en el cas de Catalunya, regional. Però els poders financers no tenen territori, ens envolten a tots, són els nous governants.

Desenvolupament de l'activitat

La sessió per a l’anàlisi de l’actualitat informativa es fa en tres etapes:

 

1- Visionat de dos vídeos i completar semàfor de visionat (pauta d’observació). (20 minuts)

2- Treball en equips per compartir resultat de semàfor i contestar guió de preguntes. (20 minuts)

3- Posada en comú i elaboració de propostes. (20 minuts)

 

Els vídeos s’inclouen a l’apartat material complementari.

Material

Vídeo 1: El professor Leopoldo Abadia explica el seu famós terme “ninja”, referit a les persones que demanaven un crèdit (i a les quals se’ls concedia), però que no tenien ingressos, treball ni estalvis i que es basa en les inicials de la seva denominació en anglès: no income, no job, no assets.

Vídeo 2: La crisi financera ha comportat una crisi de confiança de les entitats financeres tradicionals, que busquen profit en l’especulació. En canvi, cada cop més inversors i inversores posen els diners en entitats que ofereixen menys rendibilitat, però que inverteixen en projectes socials, com ara escoles de reinserció de drogoaddictes, projectes centrats en el medi ambient o en persones amb paràlisi cerebral. És l’anomenada banca ètica, que no ha tancat l’aixeta del crèdit a les empreses.

Avaluació

Proposem un qüestionari individual per l’alumnat juntament amb una rúbrica d’avaluació. Els instruments es troben als “Annexes” i contenen els elements que creiem primordials per a detectar el nivell d’assoliment dels objectius. Tanmateix, cada docent pot afegir-hi ítems avaluables segons cregui convenient o en coherència amb possibles modificacions que faci de l’activitat i, sobretot, dels seus objectius i contingut.

Material complementari